RASSAAKO RAPAKELIT?!

Rapakelit saapuvat pian!
Pohjois-Savossa on saatu nauttia valkoisesta talvesta marraskuusta lähtin. Lunta on edelleen niin paljon, ettei nämä lumet ole ihan heti sulamassa pois.
Kurahaalarit suojaavat turkkia likaantumiselta, mutta eivät takuilta.
Harjaa ja kampaa vain puhdasta turkkia, ettei karva kulu.

--

--

Turkinhoidon & trimmauksen videokursseja koirien omistajille. Tavoitteenamme on lisätä koirien hyvinvointia kaikkialla. www.mercurites.com

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Mercurites

Mercurites

Turkinhoidon & trimmauksen videokursseja koirien omistajille. Tavoitteenamme on lisätä koirien hyvinvointia kaikkialla. www.mercurites.com