Turkinhoitovälineet bichon frisélle!

Bichon frisé rodulle tyypillisessä karvassa.
DoggyManin karsta on meidäm kestosuosikki bichonin turkille!
Eri kokoisia metallikampoja.
Bichonia pestessä vaahdotus on tärkeää. Shampoon pitää vaahdota kunnolla.
Trimmaussaksia löytyy markkinoilta valtavasti. Sakset kannattaa valita sen mukaan, mitkä tuntuu omaan käteen hyvältä. Minimipituus bichonia leikatessa kannattaa olla 7,5".
Trimmauskoneella on helppo trimmata tassut ja vatsa.

--

--

Turkinhoidon & trimmauksen videokursseja koirien omistajille. Tavoitteenamme on lisätä koirien hyvinvointia kaikkialla. www.mercurites.com

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Mercurites

Mercurites

Turkinhoidon & trimmauksen videokursseja koirien omistajille. Tavoitteenamme on lisätä koirien hyvinvointia kaikkialla. www.mercurites.com