Pallit pois?

Koiran leikkuuttaminen muuttaa koiran aineenvaihduntaa pysyvästi. Energian tarve laskee jopa 30%.

Miten sterilisaatio tai kastrointi sitten vaikuttaa karvaan?

--

--

--

Turkinhoidon & trimmauksen videokursseja koirien omistajille. Tavoitteenamme on lisätä koirien hyvinvointia kaikkialla. www.mercurites.com

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Mercurites

Mercurites

Turkinhoidon & trimmauksen videokursseja koirien omistajille. Tavoitteenamme on lisätä koirien hyvinvointia kaikkialla. www.mercurites.com

More from Medium

Solution to Problem A4 from 1999 Putnam Math Contest

Olivier Messiaen, piano, vocal ensemble; in his unique language

“I’m AFRAID. J’ai PEUR” | Soulistry.com

“Memoirs of a Survivor”: