Pallit pois?

Koiran leikkuuttaminen muuttaa koiran aineenvaihduntaa pysyvästi. Energian tarve laskee jopa 30%.

Miten sterilisaatio tai kastrointi sitten vaikuttaa karvaan?

Tämä riippuu hieman rodusta ja yksilöstä. Karkeasti voidaan sanoa, että suurimmalle osalle koirista kastraatio/sterilisaatio vaikuttaa karvaan negatiivisesti.

--

--

Turkinhoidon & trimmauksen videokursseja koirien omistajille. Tavoitteenamme on lisätä koirien hyvinvointia kaikkialla. www.mercurites.com

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Mercurites

Mercurites

Turkinhoidon & trimmauksen videokursseja koirien omistajille. Tavoitteenamme on lisätä koirien hyvinvointia kaikkialla. www.mercurites.com