Näyttely -vai kotiturkki?

Bichon frisé trimmattu rodulle tyypillisesti.
Bichon frisé trimmattu lyhyempään malliin, säästäen kuitenkin bichonille tyypillisen pyöreän pään. Yksityiskohtana koiralle jätetty hauskat jalkatupsut.
Kokonaan koneella leikattu sporttinen “lambi”-malli bichon frisélle.

--

--

Turkinhoidon & trimmauksen videokursseja koirien omistajille. Tavoitteenamme on lisätä koirien hyvinvointia kaikkialla. www.mercurites.com

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Mercurites

Mercurites

Turkinhoidon & trimmauksen videokursseja koirien omistajille. Tavoitteenamme on lisätä koirien hyvinvointia kaikkialla. www.mercurites.com