Kuinka pentu totutetaan turkinhoitoon?

7 viikon ikäinen bichon frisen pentu pestynä ja trimmattuna.
16 viikon ikäinen bichon frise opettelemassa karstausta.
5 viikon ikäinen bichon frisen pentu pestynä pyyhkeen sisällä.
16 viikkoinen bichon frisen pentu kuivauksessa.
4kk ikäinen lhasa apson pentu viikottaisen turkinhoitotuokion jälkeen.

--

--

Turkinhoidon & trimmauksen videokursseja koirien omistajille. Tavoitteenamme on lisätä koirien hyvinvointia kaikkialla. www.mercurites.com

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Mercurites

Mercurites

Turkinhoidon & trimmauksen videokursseja koirien omistajille. Tavoitteenamme on lisätä koirien hyvinvointia kaikkialla. www.mercurites.com