Havannankoiran turkinhoidon haasteet

  • K9 Aloe Vera
  • EZ Groom Silky Almond
  • Isle Of Dogs Silky Oatmeal
  • Chris Christensen Ice On Ice
Havannalainen on täytyy kuivata huolellisesti pesun jälkeen, sillä kosteaksi jäänyt turkki muodostaa takuille otollisen kasvu-alustan.
Kamman pitää liukua karvan läpi, karvan juuresta latvaan saakka. Näin varmistetaan, ettei turkkiin jää yhtään takkua.

--

--

--

Turkinhoidon & trimmauksen videokursseja koirien omistajille. Tavoitteenamme on lisätä koirien hyvinvointia kaikkialla. www.mercurites.com

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Mercurites

Mercurites

Turkinhoidon & trimmauksen videokursseja koirien omistajille. Tavoitteenamme on lisätä koirien hyvinvointia kaikkialla. www.mercurites.com

More from Medium

One-Game Suspension for Grayson Allen Doesn’t Go Nearly Far Enough

Dispatches from Iraq — The Fallujah Liaison Team

What You Should (Really) Expect From Star Trek 4

We need utopian biotoopias | Peeter Laurits